Statutter og organisering

Ordningen er en del av Idrettslaget Holeværingen, og inngår som en del av idrettslagets totale aktivitet. Det oppnevnes en egen komité utgått av styret, bestående av to personer organisering som forvalter ordningen, og som sammen har fullmaktene til å utbetale støtte.

  • 1 – Alle midler til ordningen vil være øremerket ordningens formål, som også vil ha et selvstendig regnskap på lik linje med andre resultatenheter/lag i klubben.
  • 2 – Ordningen vil ha et selvstendig styre utgått fra hovedstyret. Styremedlemmer oppnevnes av hovedstyret, og sitter to år av gangen. Første gang velges et medlem på ett år, mens det andre velges for to år.
  • 3 – Fullmektig vil være de to oppnevnte styremedlemmer i fellesskap
  • 4 – Støtte begrenset oppad til 5.000 kr per utøver per år.
  • 5 – Det føres ingen oversikt med persondata for mottakere. Oversikt føres per idrett, lag, kjønn og alder.
  • 6 – Idrettslagets utstyrsleverandører skal benyttes til alle innkjøp der hvor det er mulig.
  • 7 – Det kan gis ekstra støtte utover øvre beløp til egenandel ved deltagelse på idrettsarrangement. Dette gis en gang per utøver per år. Slik støtte begrenset oppad til 3.000 kroner.